FAQ

Jakým způsobem probíhá instalace eDetektiva a jeho součástí?

Velice jednoduchým. Předinstalovaný server je umístěn v prostorách zákazníka, je mu přiřazena IP adresa poskytnutá zákazníkem a v log-on skriptu v rámci NT domény se nastaví automatické spuštění klientské aplikace – ta se na uživatelské stanice vůbec neinstaluje, je spouštěna jen jako proces.

Je třeba výrazná součinnost na straně zákazníka při instalaci?

Ne, celkově doba implementace nezabere zákazníkovi obvykle více než hodinu. Výjimkou mohou být zákazníci, kteří nemají NT doménu; zde je třeba počítat s o něco větší časovou investicí, která se může výrazně lišit podle počtu PC a poboček.

Je nezbytně nutné zasahovat do logon skriptu?

De facto ne, je potom ale potřeba zajistit, aby se eDetektiv na uživatelských stanicích nějak spustil. Náhradním řešením je např. zařazení aplikace eDetektiv do kategorie „Po spuštění“ ve Windows.

Jakým způsobem dochází ke sbírání dat z koncových stanic?

eDetektiv odesílá v pravidelných intervalech přehled všech spuštěných procesů s označením aktivního procesu (tj. toho, který má tzv. „focus“) na server, kde jsou data uložena pro další zpracování.

Které informace se při monitoringu sbírají?

Základem je sběr informací o spuštěných procesech (čas, název souboru procesu/aplikace, IP adresa uživatele, přihlašovací jméno uživatele a caption, tj. textový obsah modrého pruhu v horní části windowsovského okna). Vedle těchto informací zjišťuje eDetektiv i HW a SW instalovaný na jednotlivých stanicích.

Které verze OS podporuje eDetektiv?

eDetektiv je spustitelný pouze a výhradně na stanicích s OS Windows 95 a vyšším, tj. Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista a v rámci většiny distribucí Linuxu. Verze pro jiné OS (MacOS, Unix, OS/2) nepřipravujeme kvůli malé poptávce na českém trhu.

Na základě jakých parametrů identifikujete uživatele a jeho práci na PC?

Uživatel je identifikován svým přihlašovacím jménem a IP adresou počítače.

Pozná běžný uživatel, že má na PC modul eDetektiv Client?

Velmi stěží; pouze ve Správci úloh ve Windows přibude jeden proces, jehož název je zcela libovolný. Uživatel by tak musel být schopen mezi desítkami běžících procesů identifikovat eDetektiva, což považujeme za téměř vyloučené.

Zatěžuje eDetektiv kapacitu počítače, LAN, WAN?

eDetektiv má zcela zanedbatelné nároky na procesor a paměť PC. Vyžaduje ale cca 2 kbps pro komunikaci se serverem, což může být v rámci nízkokapacitních VPN problém.

Jak se liší eDetektiv od standardního sw auditu?

Zcela zásadně. Primárním cílem eDetektiva totiž není inventarizace software, tj. zjištění počtu instalovaných licencí, ale zjištění počtu používaných licencí. Vedle toho je součástí eDetektiva i inventarizace hardware. eDetektiv je tak naprosto komplexním řešením, které lze velmi efektivně použít i jako doplněk standardního softwarového auditu.

Jaké jsou hlavní funkcionality eDetektiva, které u ostatních produktů z oblasti IT auditů nenajdeme?

Zejména velice podrobný, komplexní a kvalitně graficky zpracovaný přehled o výkonu jednotlivých pracovníků a o konkrétním využívání software a hardware. Z toho vyplývá možnost úspor na pracovních silách, na licencích i na hardware. Není nám známo, že by tyto funkcionality kdokoli na českém trhu nabízel komplexně v rámci jednoho řešení.

Zjišťuje eDetektiv aktualizace OS na koncových stanicích?

Ano, tato funkcionalita je součástí eDetektiva.

Jakým způsobem probíhá vyhodnocení dat?

Pro vyhodnocení dat disponuje eDetektiv analytickým modulem, který je použitelný pro každého laika, který umí obsluhovat libovolný internetový prohlížeč. Grafická prezentace je na vysoké úrovni a od top-level přehledu o využívání aplikací v rámci celé organizace přes detailní analýzu poboček či oddělení a analýzu jednotlivých uživatelů až po detailní rozpis způsobu použití jednotlivých aplikací stačí pro vytváření přehledů zákazníkovi pouze internetový prohlížeč a myš.

Co to je Proof of Concept a jakým způsobem je možné jej využít?

Společnost RYANT si uvědomuje nedůvěru českého trhu vůči IT společnostem a produktům. Přichází proto s nabídkou Proof of Concept (PoC), která umožňuje zákazníkům nasazení eDetektiva na dobu 1-2 měsíce za minimální cenu a bez jakýchkoli dalších závazků.

Je legální detailně monitorovat činnost uživatelů na PC?

Jistě, záleží na míře detailu. eDetektiv je v naprostém souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. i s poštovním zákonem (poštovní tajemství - §8 poštovního zákona č.222/1946 Sb.). Např. co se elektronické pošty týče, eDetektiv shromažďuje informace o tom, zda je na PC instalován poštovní klient, jaká je jeho verze, případně zda jsou k němu bezpečnostní záplaty a dále zjišťuje, kdy byl poštovní klient spuštěn a archivuje i předmět/subject mailu, což neodporuje žádnému z uvedených zákonů. eDetektiv ale žádným způsobem nemonitoruje tělo mailu, tj. jeho obsah. V tomto aspektu dokonce méně porušuje soukromí uživatelů než např. jiný software umožňující vzdálené připojení k ploše a tím pádem i čtení toho, co uživatel napsal či právě píše.

Oprávnění a dokonce povinnost kontrolovat práci zaměstnanců navíc zřetelně vyplývá i ze zákoníku práce, podle kterého jsou zaměstnanci povinni využívat fondu pracovní doby a svěřených výrobních prostředků k vykonávání práce ve prospěch zaměstnvatele a řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem, a vedoucí zaměstnanci jsou povinni řídit a kontrolovat práci a zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností.

Je možné zpřístupnit výsledky eDetektiva různým uživatelům (manažerům) v rámci organizace v omezeném rozsahu (např. pouze jejich oddělení)?

Ano, dokonce se jedná o často požadovanou funkcionalitu.